Zásady ochrany osobních údajů

Radek Šimčík (www.radeksimcik.cz)

Radek Šimčík, sídlem Havlišova 2369/18, 612 00, Brno - Královo Pole, IČO 06018025
(„správce“) prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje subjektů jsou sbírány při návštěvě webové stránky www.radeksimcik.cz, při použití registračního formuláře na webu www.radeksimcik.cz, při úvodním semináři anebo při dalších příležitostech, kdy dochází ke kontaktu správce a jeho klientů nebo zájemců o jeho služby, a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Rozsah, účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování: jméno, e-mail, fakturační údaje, případně další osobní údaje v závislosti na podobě kontaktu správce a subjektu údajů a poskytované službě.
Účel zpracování: komunikace se zájemci o služby nebo s klienty, registrace na akce a kurzy pořádané správcem, zlepšování kvality služeb a jejich nabízení.
Právní důvod zpracování osobních údajů: nezbytnost pro plnění smlouvy nebo udělení souhlasu subjektem údajů.

1.2 Třetí strany

Správce předává osobní údaje následujícím zpracovatelům k následujícím účelům:
- digimadi people s.r.o., se sídlem Brno, Lidická 700/19, Veveří, PSČ 602 00 (provozovatel internetových služeb),
- Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (komunikace s klienty, statistické vyhodnocování),
- Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (cílení reklamy),
- Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Lidická 20,, 602 00 Brno (zlepšování kvality služeb a zajištění funkčnosti webových stránek),
- Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 - Smíchov (komunikace s klienty)
- případně dalším poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

2. Zabezpečení a uchovávání osobních údajů a práva subjektů údajů

2.1 Zabezpečení osobních údajů

Pro maximální bezpečí jsou data chráněna pomocí firewallů, které odráží vnější hrozby. Při komunikaci se serverem je využíváno šifrované spojení. Správce používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.

2.2 Doba uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat osobní údaje podle právních předpisů. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů

Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává správce, která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejm. tato práva:
- právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
- právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a dále právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení,
- právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo následně předat tyto údaje jinému správci; subjekt osobních údajů má právo i na to, aby správce na jeho žádost předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné,
- právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
- právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Subjekt údajů, který má za to, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Další informace sbírané v souvislosti s návštěvou webu

3.1 Web tracking

Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.
Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá správce rovněž služeb společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, společnosti Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno, které poskytují odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb a informací.
Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.smartsupp.com/cs/privacy

3.2 Logovací soubory

Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají do logovacích souborů, obsahují následující data: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý operační systém). Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému odstranění. Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke zkvalitnění nabídky.

3.3 Cookies

Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:
- technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek,
- soubory cookies, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.
Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

4. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat správce prostřednictvím i) e-mailové adresy meditace@RadekSimcik.cz, ii) tel. čísla 704 145 475 anebo iii) adresy uvedené v úvodu těchto Zásad.