Obchodní podmínky

Radek Šimčík (www.radeksimcik.cz)
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené na základě poptávky učiněné prostřednictvím webových stránek www.radesimcik.cz, které provozuje Radek Šimčík, sídlem Havlišova 2369/18, 612 00, Brno – Královo Pole, IČO 06018025, telefonní číslo: +420 704 145 475, e-mail: meditace@radeksimcik.cz.

1. Úvodní ustanovení

Cenou se rozumí cena za poskytnutí služby.
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Obchodní podmínky (nebo jen „podmínky“) jsou tyto všeobecné obchodní podmínky v platném znění.
Službou se rozumí plnění, které vám poskytne Radek Šimčík na základě Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi vámi a Radkem Šimčíkem.
Smlouva o poskytnutí služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená mezi vámi a Radkem Šimčíkem.
Webovým rozhraním se rozumí webové stránky www.radeksimcik.cz.

2. Objednávka služeb, potvrzení, uzavření smlouvy a dodání

Služby v podobě umožnění účasti na akcích uvedených v sekci Kalendář se objednávají přes webové rozhraní. Pro objednání služeb přes webové rozhraní slouží registrační formulář v sekci Kalendář. O obdržení registrace budete informován/a e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadal/a při registraci. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je uzavřena Smlouva o poskytnutí služeb. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše registrace, potvrzení jejího přijetí ze strany Radka Šimčíka a tyto Obchodní podmínky.
Služby v podobě konzultací se objednávají prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci Kontakty. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena v okamžiku potvrzení termínu konzultace Radkem Šimčíkem, a to buď v elektronické nebo ústní podobě a její součástí jsou tyto Obchodní podmínky.
Plnění probíhá přímo na akcích, prostřednictvím vaší účasti, případně v rámci telefonické nebo osobní konzultace.

3. Ceny služeb a platební podmínky

Na webovém rozhraní v sekci Ceník jsou uvedené všechny aktuálně platné ceny účasti na akcích i konzultací. Některé ceny nejsou pevné a jejich způsob určení včetně minimální výše uvádí sekce Ceník. Výši cen, které nejsou pevné, si volíte při registraci v sekci Kalendář. V případě registrace na Kurz po účasti na Úvodním semináři si můžete při registraci odečíst cenu Úvodního semináře anebo zadat slevový kód. Sjednanou a konečnou cenou za Služby je vždy cena vámi uvedená při registraci, výjimkou je neoprávněné odečtení ceny Úvodního semináře nebo neoprávněné snížení ceny pomocí slevového kódu (takovou cenu bude upravovat e-mail Radka Šimčíka).
V případech uvedených v Ceníku nebo na základě individuální dohody je možné zaplatit cenu Služby ve formě splátek.
Cenu služeb je možné uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně pomocí brány GoPay,
- bezhotovostně pomocí bankovního převodu (pokyny k platbě obdržíte na e-mail uvedený při registraci); z kapacitních důvodů se registrace ruší, pokud platba není připsána na účet uvedený v e-mailu do 5 pracovních dnů, s výjimkou individuálně dohodnutých výjimek.

Kupní cena je splacena v okamžiku připsání na účet uvedený v e-mailu s pokyny k platbě.

4. Reklamace

Základem pro veškerá práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na webovém rozhraní v sekci Kontakt, a to jak telefonicky, elektronicky nebo písemně. O vyřízení reklamace budete informování prostřednictvím e-mailu, který je uveden při registraci.

5. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ve lhůtě 14 dnů, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy je možné provést elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na webovém rozhraní v sekci Kontakt nebo písemně pomocí adresy uvedené v sekci Kontakt.
Od smlouvy lze odstoupit i v dalších případech.
Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Ochrana osobních údajů

Podrobnosti ochrany vašich osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

Smlouva o poskytnutí služeb je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností ze smlouvy vyplývajících.
Tyto obchodní podmínky lze jednostranně měnit.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2020.